Get the Flash Player to see this rotator.
УСТАВ НА РК НА БЛС ПЛЕВЕН PDF Печат Е-поща
Автор: sara   
Четвъртък, 04 Април 2013г. 10:49ч.

У С Т А В
НА
РАЙОННА КОЛЕГИЯ  НА
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ПЛЕВЕН

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този устав урежда устройството, организацията и дейността на Районната колегия на лекарите на Българския лекарски съюз – Плевен, наричана по-долу за краткост РКЛ на БЛС – Плевен.
(2) РКЛ на БЛС - Плевен е съсловна организация на лекарите по Закона за съсловните организации на лекарите и  лекарите в денталната медицина (ЗСОЛЛДМ).

Чл. 2. РКЛ на БЛС - Плевен е юридическо лице с териториален обхват, посочен в ЗСОЛЛДМ.   

Чл. 3. (1) Всички лекари, които упражняват професията на територията на РКЛ на БЛС – Плевен, членуват в Българския лекарски съюз (БЛС), съответно – в РКЛ на БЛС - Плевен.
(2) Членството на лекарите, които не упражняват професията на територията на Република България и на временно пребиваващи в чужбина, е доброволно.ГЛАВА ВТОРА

ФУНКЦИИ

Чл. 4.  РКЛ на БЛС - Плевен: 
1.    Представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси.
2.    Упражнява контрол по спазване на кодекса за професионална етика на лекарите.
3.    Осигурява спазването на правилата за добра медицинска практика и упражнява контрол по спазването им.
4.    Налага санкциите предвидени в ЗСОЛЛДМ.
5.    Създава и води регионален регистър на членовете.
6.    Участвува в организацията и провеждането на квалификационни курсове на лекарите.
7.    Подпомага своите членове и техните семейства в случаите на нужда.
8.    Изпълнява и други дейности, решени от делегатското събрание.

ГЛАВА ТРЕТА

УСТРОЙСТВО

Чл. 5. (1) РКЛ на БЛС - Плевен се състои от вписаните в регистъра й лекари.
(2) Членовете на РКЛ на БЛС – Плевен могат да се организират в дружества.
(3) Дружеството е основна структурна единица на РКЛ на БЛС - Плевен и се учредява от най-малко от 10 лекари, по месторабота, местоживеене, на териториален, тясно професионален или друг признак.
(4) Дружествата в зависимост от числеността си избират  координатор , който организира работата съгласно правилник, приет от общото им събрание и съобразен с Устава на БЛС и с настоящия устав.
(5) Дружествата, изградени на териториален принцип, се включват в РКЛ на БЛС - Плевен, като представят за одобрение правилника си, съобщават избраното ръководство и прилагат списък на членовете си, който актуализират на всеки три месеца.


Чл. 6. Органи на РКЛ на БЛС - Плевен са: 
1.    Общо събрание на лекарите.
2.    Управителен съвет на РКЛ на БЛС - Плевен.
3.    Контролната комисия на РКЛ на БЛС - Плевен.
4.    Комисия по професионална етика на РКЛ на БЛС - Плевен.

Чл. 7. (1) Общото събрание на РКЛ на БЛС – Плевен (ОС) се формира на делегатски принцип, при норма на представителство един делегат на десет члена, избирани от всички дружества на съответната територия. Поканата за свикване на Общо събрание с оповестен в нея дневен ред на събранието, се изпраща до координаторите на Дружествата и до избраните делегати в писмен вид  -  на обявените от тях електронни адреси,с СМС, както и за сведение до УС на БЛС, в 15-дневен срок преди датата на заседанието. Поканата се публикува в същия срок на  сайта на РКЛ на БЛС – Плевен.
(2) Общо събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания.
(3)  Мандатът на делегат на Общото събрание е три години и се прекратява предсрочно при системно неизпълнение на задълженията, съставляващо повече от три отсъствия от заседания на Общото събрание без уважителни причини. В този случай делегатът се замества от резервен такъв или от новоизбран такъв от съответното дружество.

Чл. 8. (1) Общото събрание:
1. приема устав и правилници за работа на органите на РКЛ на БЛС – Плевен. Заверено копие от Устава и Протокол от проведеното Общо събрание се изпраща в 15-дневен срок на УС на БЛС;
2. приема отчет по изпълнението на бюджета за изтеклата година и бюджета за следващата на РКЛ на БЛС – Плевен;
3. избира и освобождава председателите и
членовете на Управителния съвет (УС), контролната комисия и комисията по професионална етика и определя мандата им в рамките до 3 години;
4. избира делегати за Събора на БЛС;
5. приема отчетите за дейността на органите по т. 3 на РКЛ на БЛС – Плевен и взема решения по тях;
6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на РКЛ на БЛС – Плевен;
7.    взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на
районната колегия съгласно действащите в страната закони и подзаконови
разпоредби, устава на БЛС и собствения си устав.
(2) Уставът на РКЛ на БЛС – Плевен не може да противоречи на устава на БЛС.

(3) Редовните отчетно-изборни събрания на РК на БЛС се провеждат до два месеца преди редовен Събор.

Чл. 9. (1) Общото събрание на РКЛ на БЛС – Плевен се счита за законно проведено при присъствие на две трети от избраните делегати. При липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на Общото събрание. Ако се явят по-малко от половината делегати, същото се отлага и свиква от Управителния съвет на РКЛ на БЛС – Плевен, но не по-късно от 15 дни.
(2) Уставът на РКЛ на БЛС – Плевен се приема и изменя с квалифицирано мнозинство от две трети, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите и не може да противоречи на Устава на БЛС.
(3) В срок от 15 дни от провеждането му секретарят на РКЛ на БЛС – Плевен изготвя и изпраща на УС на БЛС протокол от проведеното събрание, включващ броя на присъствалите делегати, избраните ръководни органи на РК на БЛС и получените за тях гласове, както и списък на избраните делегати и резервни такива за Събора на БЛС, подредени по броя на получените гласове. В същия срок Председателят на УС на РКЛ на БЛС – Плевен изпраща на УС на БЛС заверено копие от Устава на районната колегия.

Чл. 10. (1) Управителният съвет на РКЛ на БЛС – Плевен (УС) се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.  Броят на заместник-председателите, членовете, както и правилата за работа и вземане на решения могат да бъдат изменяни чрез изменение на настоящия Устав.
(2) Управителният съвет на РКЛ на БЛС – Плевен  се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания.

Чл. 11. Управителният съвет на РКЛ на БЛС - Плевен:
1.    ръководи работата на РКЛ на БЛС – Плевен в съответствие с решенията на общото събрание, уставите на БЛС и на РКЛ на БЛС - Плевен и законите;
2.    организира и води регистъра на РКЛ на БЛС - Плевен и уведомява ежемесечно централния регистър за настъпили промени;
3.    осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
4.    изпраща списък на членовете си на управителния съвет на БЛС като го актуализира с настъпилите промени;
5.    изготвя проектобюджет и управлява имуществото но колегията;
6.    свиква Общото събрание на РК на БЛС;
7.    грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на РК на БЛС;
8.    вписва в регистъра на РК на БЛС, наложените на членовете си наказания по ЗСОЛЛДМ;
9.    подпомага работата на дружествата в региона и осъществява координацията между тях и централните органи на БЛС;
10.     следи за редовното събиране на членския внос и отговаря за точността на отчисленията към органите на национално ниво;
11.     освобождава със свое решение свои членове от заплащане на членски внос по приети от Управителния съвет правила;
12.    подпомага своите членове и техните семейства в случай на нужда;
13.     създава условия на членовете, за ползване на необходимата им експертна помощ, при спорове свързани с упражняването на професията и при неправомерен отказ на РЗОК да сключи договор с тях;
14.     осъществява други функции възложени му от ОС.

Чл. 12. (1) Председателят на УС на РКЛ на БЛС – Плевен:
1.  организира и ръководи работата му, представлява колегията и е пълномощник на УС на БЛС за съответния район;
2. отговаря като материално отговорно лице за отчисленията от членски внос към централата на БЛС при наличие на средства в РКЛ на БЛС – Плевен;
3. издава наказателни постановления по реда и условията на чл. 37-41 от ЗСОЛЛДМ въз основа на решение на Управителния съвет.
(2) Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.
(3) Секретарят:
1.    ръководи дейността по непосредствено изпълнение на решенията на УС.
2.    организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на УС.

Чл. 13.  (1) Контролната комисията на РКЛ на БЛС – Плевен (КК) се състои от председател и 2 члена.
(2) На първо заседание след избора КК избира от състава си с обикновено мнозинство и тайно гласуване заместник на председателя, който подпомага председателя и го замества в неговото отсъствие.
(3) КК взема решения с обикновено мнозинство при присъствие на повече от 2/3 от членовете и работи съобразно правилник за дейността.
(4) КК има следните правомощия:        
1. контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от УС на РКЛ на БЛС – Плевен решения и тяхното изпълнение;
2. представя пред Общото събрание на РКЛ на БЛС – Плевен  отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на Управителния съвет на колегията;
3. при констатирани нарушения на закона, уставите или решенията на общото събрание, в двуседмичен срок изготвя доклад, който внася в УС на РКЛ на БЛС – Плевен  или свиква Общо събрание на районната колегия;
4.    контролира събирането и разходването на
членския внос, отчисленията от членски внос към УС на БЛС, както и всички
други финансови постъпления и разходи на РК на БЛС;
5.  свиква Общо събрание в случай, че редовно такова не бъде свикано в сроковете, предвидени в този устав или в случай, че провеждането на извънредно такова е наложително, но не бъде свикано в продължение на два месеца.
(5) Председателят и членовете на комисията могат да присъстват на заседанията на УС на РКЛ на БЛС – Плевен без право на глас.

Чл. 14. (1) Комисията по професионална етика на РКЛ на БЛС - Плевен (КПЕ) се състои от председател и членове.
(2) На първо заседание след избора КПЕ избира от състава си с обикновено мнозинство и тайно гласуване заместник председател, който подпомага председателя н дейността му и го замества в негово отсъствие.
(3) КПЕ взема решения с обикновено мнозинство при кворум повече от 2/3 от членовете.
(4) КПЕ се ръководи в работата си от устава на РКЛ на БЛС - Плевен, правилник за дейността и Кодекса за професионална етика на БЛС.
(5) КПЕ има следните правомощия :
1.    следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологични въпроси, свързани с упражняване на професията;
2.    разглежда жалби по въпроси посочени в т. 1, като в случаи на значими затруднения при вземането на решения,  прави мотивирано искане за методическа помощ към Комисията по професионална етика към БЛС;
3.    осъществява други функции възложени й от РКЛ на БЛС – Плевен;
4.    издава актове за установени нарушения и препоръки за отстраняването им.

Чл. 15. (1) Редовните заседания на Общото събрание на РКЛ на БЛС – Плевен  са открити за членове на РКЛ на БЛС – Плевен .
(2) Заседанията на КК и КПЕ са закрити.

Чл. 16. (1) Председателят, зам.председателите и секретаря на УС, председателите и членовете на  КК и КПЕ се избират и освобождават, чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство на присъстващите в залата делегати на ОС, които  не могат да бъдат по-малко от половината плюс един от регистрираните делегати, имащи право на глас. .
(2) В случай, че при първото гласуване не се стигне до избор за някоя от длъжностите по ал. 1 с повече от половината от гласовете, се провежда второ гласуване, в което се състезават двамата кандидати за нея, получили най-много гласове при първото и за избран се счита получилият повече гласове. Същата процедура се прилага и ако двамата кандидати получат при първо гласуване равен брой гласове.
(3) Членовете на УС, КК, КПЕ и по трима резервни членове се избират чрез гласуване в общи листи, като кандидатите се класират според броя на получените гласове.

Чл. 17. (1) Мандатът на УС, КК, КПЕ е тригодишен и може да се прекрати от извънредно ОС.
(2) Едно лице не може да бъде избирано в централен орган на една и съща длъжност за повече от два последователни мандата. Това ограничение не се прилага за избиране  на делегати на Общото събрание РКЛ на БЛС – Плевен  на Събора на БЛС.
(3) Мандатът на лице, избрано в централен орган се прекратява:
1.    по негово желание с едномесечно писмено предизвестие, отправено до съответния орган.
2.    при избиране на друга изборна длъжност в БЛС.
3.    при констатиране на обстоятелства по чл. 22 от този устав.
4.    при смърт.

5.При отсъствие от три поредни мероприятия/събор,общи събрания / на избран делегат, да бъде заменен от резервен делегат/.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 18. (1) Членството в РКЛ на БЛС – Плевен  възниква с вписване в регистъра й.
(2)  Вписването се извършва след подаване на заявление лично от лекаря, в което се посочват трите имена, ЕГН, месторождението, гражданството на лицето и адрес по местоживеене и месторабота.
(3) Към заявлението за вписване се прилагат:
1.    диплома за завършено висше образование;
2.    диплома за специалност или за научна степен и звание, удостоверение за придобита квалификация по ПМО - при наличие на такива;
3.    документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;

4.    при подновяване на членство - извлечение от регистъра за наложено наказание и документ за липса на задължения към съответната РК на БЛС, в която лицето е членувало;
5.    за чужди граждани - разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната;
6.    свидетелство за съдимост.
(4) Лекарите, граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, се вписват в регистъра на районната колегия на БЛС въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването удостоверение за признаване на професионалната им квалификация по реда на чл. 186, ал. 1 от Закона за здравето, придружено от копия на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването по съответната процедура.
(5) Вписването в регистъра на  РКЛ на БЛС – Плевен на лекарите, граждани на държава-членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Швейцария, които временно предоставят медицински услуги по реда на чл. 17, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации се извършва въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление, придружено от копие на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването по съответната процедура. Вписването се смята за извършено от момента на получаването на уведомлението. В регистъра се отбелязва основанието за вписване, като регистрацията може да се подновява ежегодно по съшия ред.
(6) Чуждите граждани, извън тези по ал. 4 и 5, прилагат към заявлението за вписване и документи, удостоверяващи наличието на изискванията за упражняване на професията, определени в чл. 186 от Закона за здравето.
(7) Лекар, практикуваш постоянно на територията на повече от една районна лекарска колегия, подава заявление за вписване и членува в колегия по свой избор като уведомява за наличието и на друга месторабота. В този случай лекарят подава лично в районните колегии, които са следващо място на работа, уведомление за работа на територия на съответната районна колегия, придружено от документите по ал. З, т.1 - 5, както и служебна бележка, че е уведомена районната колегия, където членува, че лекарят ще работи на територията на друга районна колегия.
(8) При промяна на местоработата от района на една колегия в друга, без членството да е прекъсвало, информацията по регистъра се прехвърля служебно въз основа на заявление от лицето до регионалната колегия по новата месторабота.
(9) Работодател, член на БЛС, преди да наеме на работа лекар, следва да изиска представяне на документи от съответната районна колегия на БЛС по местоработата на лицето за редовно членство или за уведомление за работа на територията на съответната районна колегия на БЛС, като в противен случай носи отговорност по смисъла на Кодекса на професионалната етика на лекарите. Лекар, упражняващ професията си в Районна РК на БЛС, в която не членува и не е уведомил съответната РК на БЛС, подлежи на наказание по реда на ЗСОЛЛДМ. Наказанието се налага от председателя на УС на РК, на основание акт за установяване на административно нарушение, съставен от районната комисия по професионална етика, в която лекарят членува и по сигнал на районната комисията по професионална етика, установила нарушението.

Чл. 19. (1) УС на РКЛ на БЛС – Плевен проверява дали са налице изискванията по глава седма, раздел ІІ от Закона за здравето за вписване на лекаря в регистъра на колегията.
(2) Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в 14-дневен срок от подаването на документите.
(3) УС на РКЛ на БЛС – Плевен  издава удостоверение за вписване в срока по ал. 2.
(4) Отказ за вписване в регистъра на РКЛ на БЛС – Плевен  може да бъде направен при:
1.    неспазване на изискванията по чл. 32 ал. 2, 3 и 4 от ЗСОЛЛДМ.
2.    ако лицето е заличено от регистъра на РКЛ на БЛС – Плевен  или на друга РК – за срока на наказанието или ако има неплатени задължения към друга районна колегия, за удостоверяване на което лицето представя удостоверение в районната колегия, в която е членувало.
(5) Отказът за вписване в регистъра може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред УС на БЛС, който се произнася с решение в едномесечен срок.
(6) Решенията на УС на БЛС подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс  пред Върховния административен съд.

Чл. 20. (1) В регистъра се вписват следните обстоятелства:
1.    трите имена, ЕГН, месторождение и гражданство.
2.    адрес по местоживеене и месторабота.
3.    персонален номер (УИН).
4.    висшето медицинско образование - номер и дата на издаване на дипломата.
5.    специалността - номер и дата на издаване на дипломата.
6.    научна степен, научно звание - № и дата на дипломата съответно протокола, удостоверение за придобитата квалификация по ПМО;
7.    наложени наказания по реда на ЗСОЛЛДМ.
8.    влезли в сила наказателни постановления по други закони, свързани с упражняването на професията.
9.    влезли в сила присъди з апрестъпления, свързани с упражняването на професията;
10.    други обстояелства, съгласно Правилник за водене и съхраняване на данните в регистъра.
(2) Лицата, вписани в регистъра на РКЛ на БЛС – Плевен  са длъжни да заявят промените в подлежащите на вписване обстоятелства в двуседмичен срок от възникването им.
(3) За всички вписани обстоятелства и промени в регистъра УС на РКЛ на БЛС – Плевен  уведомява УС на БЛС в едномесечен срок.

Чл. 21. (1) Лекари, членуващи доброволно при условията на чл. 3, ал. 2 от Устава се вписват в отделен регистър на избрана от тях районна колегия, след представяне на документите по чл. по чл. 18 ал. 3 от Устава. и заплащат членски внос.
(2) При започване на практика наличните данни се прехвърлят служебно в регистъра на практикуващите лекари на съответната районна колегия по месторабота, въз основа на заявление от лицето, подадено в 7-дневен срок.

Чл. 22. (1) Членството се прекратява със заличаване от регистъра на БЛС в следните случаи:
1.    при смърт или поставяне под пълно или ограничено запрещение;
2.    при лишаване от право да се упражнява медицинска професия по смисъла на действащото законодателство;
3. по желание на лекаря, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до районната колегия;
4. при неплащане на членски внос за период по-дълъг от шест месеца.
(2) Преди заличаване на основание чл. 22, ал.1, т. 4, председателят на УС на РКЛ на БЛС – Плевен  изпраща чрез писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на лекаря покана за изпълнение в 14-дневен срок от получаването на задължението за членски внос. Поканата се изпраща на посочения от лицето адрес по смисъла на чл. 18, ал. 2 от този устав. Поканата се поставя и на видно място в сградата на РКЛ на БЛС – Плевен. Сред изтичане на 14-дневния срок, лицето се заличава от регистъра по решение на УС на РКЛ на БЛС – Плевен.

Чл. 23. (1) Заличените от регистъра на осн. чл. 22, т. 3 от този устав, възстановяват членството си след заплащане на всички дължими суми до момента на заличаване от регистъра.
(2) Заличените от регистъра на осн. чл. 22, т. 4 от този устав, възстановяват членството си след заплащане на всички дължими суми до момента на заличаване от регистъра и след заплащане на такса за възстановяване на членството, определена от Общото събрание на РКЛ на БЛС – Плевен, в размер на 50.00 лв.. 
(3) РКЛ на БЛС – Плевен  може да въвежда такса за издаване на удостоверения за постоянна работа на територията й на лекари, членуващи в други колегии. Размерът на таксата не може да бъде по-голям от определения членски внос на РКЛ на БЛС – Плевен  за периода, през който лицето ще работи. Последното се отразява като период на действие на удостоверението.
(4) РКЛ на БЛС – Плевен  може да въвежда такса за издаване на удостоверения за временна работа на територията й на лекари, членуващи в други колегии. Размерът на таксата се определя от Общото събрание на РКЛ на БЛС – Плевен по предложение на Управителния съвет.

Чл. 24.  Членовете на РКЛ на БЛС – Плевен  имат право:
1.    да избират и да бъдат избирани в органите на съюза и на РКЛ на БЛС – Плевен , съгласно условията на Устава на БЛС и на устава на РКЛ на БЛС – Плевен;
2.    да се ползват от помощта на съюза и на РКЛ на БЛС – Плевен при спорове, свързани с упражняването на професията.
3.    на материална помощ в случаи на оттегляне от работа, загубена трудоспособност, както и на семействата им, в случай на тяхната смърт.
4.    да бъдат информирани за всички съюзни дела и дела на РКЛ на БЛС – Плевен;
5.    да ползват помощта на съюза и на РКЛ на БЛС – Плевен за професионалното си усъвършенстване;
6.    на достъп до личните си данни в регистъра.

Чл. 25. (1) Не могат да бъдат избирани и да заемат изборна длъжност в УС, КК и КПЕ на БЛС и на РК лица, които са:
1.    Министри, зам.министри, главни секретари на министерства, директори на здравни и лечебни заведения  с над 50 % държавно участие;
2.    народни представители;
3.    Участници в ръководните органи на политически партии и синдикални организации.
4.    Членове на орган на НЗОК, или на здравно-застрахователни дружества или такива, които заемат по договор длъжност в тях, или в клоновете им;
5.    осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
6.    Лишени от право да упражняват професията по административен или наказателен ред.
7.    Наказани по ЗСОЛЛДМ, когато от изтърпяване на наказанието са изтекли по-малко от 3 години;
8.    лица с установена принадлежност към репресивните органи на бившата тоталитарна власт по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
(2) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните органи:
1.    Управителен съвет
2.    Контролна комисия
3.    Комисия по професионална етика.

Чл. 26. Членовете на РКЛ на БЛС – Плевен  са длъжни:
1.    да упражняват професия в съответствие с Кодекса за професионална етика и Правила за добра медицинска практика.
2.    да спазват Устава. на БЛС и настоящия устав
3.    да уведомяват УС на РКЛ на БЛС –Плевен, в която членуват за промените свързани с упражняване на професията;
4.    да плащат редовно членски внос.

Чл. 27. РКЛ на БЛС – Плевен набира средства от:
1.    членски внос.
2.    наложени глоби по реда на ЗСОЛЛДМ.
3.    постъпления от печатни органи.
4.    дарения;
5.    завещания;
6.    осъществяване на участие в проекти и програми;
7.    доходи от имущество;
8.    други.

Чл. 28. (1) Минималният размер на членския внос и размерът на отчисленията към органите на национално равнище се определя от Лекарския събор./мин. размер 2% от минималната работна заплата на Република България, приет на 73 Събор на БЛС/
(2) РКЛ на БЛС – Плевен определя конкретния размер на членския внос за членуване в нея, като съобразява определените размери по предходната алинея.
(3) Лекарите - пенсионери без допълнителни доходи, безработните лекари и тези с трайна нетрудоспособност, членове на РКЛ на БЛС – Плевен могат да бъдат освобождавани от членски внос по решение на УС на РКЛ на БЛС – Плевен .
(4) УС на РКЛ на БЛС – Плевен организира събирането на членският внос и внася отчисленията за бюджета на БЛС в края на всеки месец.

Чл. 29. Средствата на РКЛ на БЛС – Плевен се изразходват за изпълнение на функциите и задачите й, произтичащи от ЗСОЛЛДМ, Устава на БЛС и този устав.

Чл. 28. По приложението на тази глава и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на РКЛ на БЛС – Плевен, УС на РКЛ на БЛС – Плевен  приема отделен правилник.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

1.    РКЛ на БЛС – Плевен притежава кръгъл печат с надпис по периферията “Районна колегия на лекарите на БЛС - Плевен” и в средата хералдически знак на БЛС.

2.    РКЛ на БЛС – Плевен се задължава с подпис на председателя на УС или на упълномощен от него член на УС, задължително скрепен със печата на РКЛ на БЛС – Плевен.

3.    Въпроси, неуредени с този Устав се решават съобразно действащото законодателство, а доколкото не са регламентирани в него, се уреждат с решение на Общото събрание на РКЛ на БЛС – Плевен и УС на РКЛ на БЛС – Плевен.

4.    Настоящият Устав е приет на Общо събрание на Районната колегия на  БЛС – Плевен, проведено на  г.

 

Последна промяна от Понеделник, 06 Юни 2022г. 07:05ч.
 
RocketTheme Joomla Templates