Get the Flash Player to see this rotator.

Търсене

Поулярни

ВходПоследно от форума

РК на БЛС Плевен
СЪОБЩЕНИЕ PDF Печат Е-поща
Автор: lati   
Понеделник, 18 Юни 2018г. 06:49ч.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ АДМИНИСТРАТОРЪТ НА РК НА БЛС -ПЛЕВЕН, ЩЕ БЪДЕ В ПЛАТЕН ОТПУСК ОТ 2 ЮЛИ ДО 3 АВГУСТ 2018 год.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ УС НА РК НА БЛС-ПЛЕВЕН - Д-Р ИВАЙЛО ПРЕСОЛСКИ

 
ЧЛЕНСКИ КАРТИ PDF Печат Е-поща
Автор: lati   
Четвъртък, 17 Май 2018г. 06:51ч.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ , ЧЕ ЧЛЕНСКИТЕ КАРТИ ЗАЯВЕНИ ДО 9 МАЙ 2018 год. СА В ОФИСА НА КОЛЕГИЯТА.

УМОЛЯВАМЕ И ТЕЗИ, КОИТО СА ЗАЯВИЛИ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ЧЛЕНСКИ КАРТИ ОЩЕ ОТ 2014 год. ДО МОМЕНТА, ДА ДОЙДАТ ДА СИ ГИ ПОЛУЧАТ.

УС НА РК НА БЛС- ПЛЕВЕН

 
УСТАВ PDF Печат Е-поща
Автор: lati   
Вторник, 24 Април 2018г. 10:48ч.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УСТАВА НА РК НА БЛС-ПЛЕВЕН ДО 31.10.2018 ГОД., НА АДРЕСА НА КОЛЕГИЯТА ИЛИ НА ЕЛЕКТРОННАТА НИ ПОЩА.

 

УС НА РК НА БЛС - ПЛЕВЕН

 

У С Т А В

НА

РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ПЛЕВЕН

 

УСТАВ НА БЛС

 

(Приет на 32 Събор, изм. и доп. на 44, 47, 52, 55, 56, 57 и 63 Събор на БЛС)

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Този устав урежда устройството, организацията и дейността на Районната колегия на лекарите на Българския лекарски съюз – Плевен, наричана по-долу за краткост РКЛ на БЛС – Плевен.

(2) РКЛ на БЛС - Плевен е съсловна организация на лекарите по Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите в денталната медицина (ЗСОЛЛДМ).

 

Чл. 2. РКЛ на БЛС - Плевен е юридическо лице с териториален обхват, посочен в ЗСОЛЛДМ.

 

Чл. 3. (1) Всички лекари, които упражняват професията на територията на РКЛ на БЛС – Плевен, членуват в Българския лекарски съюз (БЛС), съответно – в РКЛ на БЛС - Плевен.

(2) Членството на лекарите, които не упражняват професията на територията на Република България и на временно пребиваващи в чужбина, е доброволно.

 

 

 

ГЛАВА ВТОРА

 

ФУНКЦИИ

 

Чл. 4. РКЛ на БЛС - Плевен:

1. Представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси.

2. Упражнява контрол по спазване на кодекса за професионална етика на лекарите.

3. Осигурява спазването на правилата за добра медицинска практика и упражнява контрол по спазването им.

4. Налага санкциите предвидени в ЗСОЛЛДМ.

5. Създава и води регионален регистър на членовете.

6. Участвува в организацията и провеждането на квалификационни курсове на лекарите.

7. Подпомага своите членове и техните семейства в случаите на нужда.

8. Изпълнява и други дейности, решени от делегатското събрание.

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

УСТРОЙСТВО

 

Чл. 5. (1) РКЛ на БЛС - Плевен се състои от вписаните в регистъра й лекари.

(2) Членовете на РКЛ на БЛС – Плевен могат да се организират в дружества.

(3) Дружеството е основна структурна единица на РКЛ на БЛС - Плевен и се учредява от най-малко от 10 лекари, по месторабота, местоживеене, на териториален, тясно професионален или друг признак.

(4) Дружествата в зависимост от числеността си избират ръководство или координатор и организират своята работа, съгласно правилник, приет от общото им събрание и съобразен с Устава на БЛС и с настоящия устав.

(5) Дружествата, изградени на териториален принцип, се включват в РКЛ на БЛС - Плевен, като представят за одобрение правилника си, съобщават избраното ръководство и прилагат списък на членовете си, който актуализират на всеки три месеца.

(6) В дружествата могат да се сформират секции по специалности.

 

Чл. 6. Органи на РКЛ на БЛС - Плевен са:

1. Общо събрание на лекарите.

2. Управителен съвет на РКЛ на БЛС - Плевен.

3. Контролната комисия на РКЛ на БЛС - Плевен.

4. Комисия по професионална етика на РКЛ на БЛС - Плевен.

 

Чл. 7. (1) Общото събрание на РКЛ на БЛС – Плевен (ОС) се формира на делегатски принцип, при норма на представителство един делегат на десет члена, избирани от всички дружества на съответната територия. Поканата за свикване на Общо събрание с оповестен в нея дневен ред на събранието, се изпраща до председателите на Дружествата и до избраните делегати в писмен вид - с писмо с обратна разписка на обявените от тях адреси по реда на чл. 18, ал. 2 от този устав или на обявените от тях електронни адреси, както и за сведение до УС на БЛС, в 15-дневен срок преди датата на заседанието. Поканата се публикува в същия срок на сайта на РКЛ на БЛС – Плевен.

(2) Общо събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания.

(3) Мандатът на делегат на Общото събрание е три години и се прекратява предсрочно при системно неизпълнение на задълженията, съставляващо повече от три отсъствия от заседания на Общото събрание без уважителни причини. В този случай делегатът се замества от резервен такъв или от новоизбран такъв от съответното дружество.

 

Чл. 8. (1) Общото събрание:

1. приема устав и правилници за работа на органите на РКЛ на БЛС – Плевен. Заверено копие от Устава и Протокол от проведеното Общо събрание се изпраща в 15-дневен срок на УС на БЛС;

2. приема отчет по изпълнението на бюджета за изтеклата година и бюджета за следващата на РКЛ на БЛС – Плевен;

3. избира и освобождава председателите и

членовете на Управителния съвет (УС), контролната комисия и комисията по професионална етика и определя мандата им в рамките до 3 години;

4. избира делегати за Събора на БЛС;

5. приема отчетите за дейността на органите по т. 3 на РКЛ на БЛС – Плевен и взема решения по тях;

6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на РКЛ на БЛС – Плевен;

7. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на

районната колегия съгласно действащите в страната закони и подзаконови

разпоредби, устава на БЛС и собствения си устав.

(2) Уставът на РКЛ на БЛС – Плевен не може да противоречи на устава на БЛС.

 

(3) Редовните отчетно-изборни събрания на РК на БЛС се провеждат до два месеца преди редовен Събор.

 

Чл. 9. (1) Общото събрание на РКЛ на БЛС – Плевен се счита за законно проведено при присъствие на две трети от избраните делегати. При липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на Общото събрание. Ако се явят по-малко от половината делегати, същото се отлага и свиква от Управителния съвет на РКЛ на БЛС – Плевен, но не по-късно от 15 дни.

(2) Уставът на РКЛ на БЛС – Плевен се приема и изменя с квалифицирано мнозинство от две трети, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите и не може да противоречи на Устава на БЛС.

(3) В срок от 15 дни от провеждането му секретарят на РКЛ на БЛС – Плевен изготвя и изпраща на УС на БЛС протокол от проведеното събрание, включващ броя на присъствалите делегати, избраните ръководни органи на РК на БЛС и получените за тях гласове, както и списък на избраните делегати и резервни такива за Събора на БЛС, подредени по броя на получените гласове. В същия срок Председателят на УС на РКЛ на БЛС – Плевен изпраща на УС на БЛС заверено копие от Устава на районната колегия.

 

Чл. 10. (1) Управителният съвет на РКЛ на БЛС – Плевен (УС) се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и седем члена. Броят на заместник-председателите, членовете, както и правилата за работа и вземане на решения могат да бъдат изменяни чрез изменение на настоящия Устав.

(2) Управителният съвет на РКЛ на БЛС – Плевен се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания.

 

Чл. 11. Управителният съвет на РКЛ на БЛС - Плевен:

1. ръководи работата на РКЛ на БЛС – Плевен в съответствие с решенията на общото събрание, уставите на БЛС и на РКЛ на БЛС - Плевен и законите;

2. организира и води регистъра на РКЛ на БЛС - Плевен и уведомява ежемесечно централния регистър за настъпили промени;

3. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;

4. изпраща списък на членовете си на управителния съвет на БЛС като го актуализира с настъпилите промени;

5. изготвя проектобюджет и управлява имуществото но колегията;

6. свиква Общото събрание на РК на БЛС;

7. грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на РК на БЛС;

8. вписва в регистъра на РК на БЛС, наложените на членовете си наказания по ЗСОЛЛДМ;

9. подпомага работата на дружествата в региона и осъществява координацията между тях и централните органи на БЛС;

10. следи за редовното събиране на членския внос и отговаря за точността на отчисленията към органите на национално ниво;

11. освобождава със свое решение свои членове от заплащане на членски внос по приети от Управителния съвет правила;

12. подпомага своите членове и техните семейства в случай на нужда;

13. създава условия на членовете, за ползване на необходимата им експертна помощ, при спорове свързани с упражняването на професията и при неправомерен отказ на РЗОК да сключи договор с тях;

14. осъществява други функции възложени му от ОС.

 

Чл. 12. (1) Председателят на УС на РКЛ на БЛС – Плевен:

1. организира и ръководи работата му, представлява колегията и е пълномощник на УС на БЛС за съответния район;

2. отговаря като материално отговорно лице за отчисленията от членски внос към централата на БЛС при наличие на средства в РКЛ на БЛС – Плевен;

3. издава наказателни постановления по реда и условията на чл. 37-41 от ЗСОЛЛДМ въз основа на решение на Управителния съвет.

(2) Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.

(3) Секретарят:

1. ръководи дейността по непосредствено изпълнение на решенията на УС.

2. организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на УС.

 

Чл. 13. (1) Контролната комисията на РКЛ на БЛС – Плевен (КК) се състои от председател и 4 члена.

(2) На първо заседание след избора КК избира от състава си с обикновено мнозинство и тайно гласуване заместник на председателя, който подпомага председателя и го замества в неговото отсъствие.

(3) КК взема решения с обикновено мнозинство при присъствие на повече от 2/3 от членовете и работи съобразно правилник за дейността.

(4) КК има следните правомощия:

1. контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от УС на РКЛ на БЛС – Плевен решения и тяхното изпълнение;

2. представя пред Общото събрание на РКЛ на БЛС – Плевен отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на Управителния съвет на колегията;

3. при констатирани нарушения на закона, уставите или решенията на общото събрание, в двуседмичен срок изготвя доклад, който внася в УС на РКЛ на БЛС – Плевен или свиква Общо събрание на районната колегия;

4. контролира събирането и разходването на

членския внос, отчисленията от членски внос към УС на БЛС, както и всички

други финансови постъпления и разходи на РК на БЛС;

5. свиква Общо събрание в случай, че редовно такова не бъде свикано в сроковете, предвидени в този устав или в случай, че провеждането на извънредно такова е наложително, но не бъде свикано в продължение на два месеца.

(5) Председателят и членовете на комисията могат да присъстват на заседанията на УС на РКЛ на БЛС – Плевен без право на глас.

 

Чл. 14. (1) Комисията по професионална етика на РКЛ на БЛС - Плевен (КПЕ) се състои от председател и 6 члена.

(2) На първо заседание след избора КПЕ избира от състава си с обикновено мнозинство и тайно гласуване заместник председател, който подпомага председателя н дейността му и го замества в негово отсъствие.

(3) КПЕ взема решения с обикновено мнозинство при кворум повече от 2/3 от членовете.

(4) КПЕ се ръководи в работата си от устава на РКЛ на БЛС - Плевен, правилник за дейността и Кодекса за професионална етика на БЛС.

(5) КПЕ има следните правомощия :

1. следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологични въпроси, свързани с упражняване на професията;

2. разглежда жалби по въпроси посочени в т. 1, като в случаи на значими затруднения при вземането на решения, прави мотивирано искане за методическа помощ към Комисията по професионална етика към БЛС;

3. осъществява други функции възложени й от РКЛ на БЛС – Плевен;

4. издава актове за установени нарушения и препоръки за отстраняването им.

 

Чл. 15. (1) Редовните заседания на Общото събрание на РКЛ на БЛС – Плевен са открити за членове на РКЛ на БЛС – Плевен .

(2) Заседанията на КК и КПЕ са закрити.

 

Чл. 16. (1) Председателят, зам.председателите и секретаря на УС, председателите и членовете на КК и КПЕ се избират и освобождават, чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство на присъстващите в залата делегати на ОС, които не могат да бъдат по-малко от половината плюс един от регистрираните делегати, имащи право на глас. .

(2) В случай, че при първото гласуване не се стигне до избор за някоя от длъжностите по ал. 1 с повече от половината от гласовете, се провежда второ гласуване, в което се състезават двамата кандидати за нея, получили най-много гласове при първото и за избран се счита получилият повече гласове. Същата процедура се прилага и ако двамата кандидати получат при първо гласуване равен брой гласове.

(3) Членовете на УС, КК, КПЕ и по трима резервни членове се избират чрез гласуване в общи листи, като кандидатите се класират според броя на получените гласове.

 

Чл. 17. (1) Мандатът на УС, КК, КПЕ е тригодишен и може да се прекрати от извънредно ОС.

(2) Едно лице не може да бъде избирано в централен орган на една и съща длъжност за повече от два последователни мандата. Това ограничение не се прилага за избиране на делегати на Общото събрание РКЛ на БЛС – Плевен на Събора на БЛС.

(3) Мандатът на лице, избрано в централен орган се прекратява:

1. по негово желание с едномесечно писмено предизвестие, отправено до съответния орган.

2. при избиране на друга изборна длъжност в БЛС.

3. при констатиране на обстоятелства по чл. 22 от този устав.

4. при смърт.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл. 18. (1) Членството в РКЛ на БЛС – Плевен възниква с вписване в регистъра й.

(2) Вписването се извършва след подаване на заявление лично от лекаря, в което се посочват трите имена, ЕГН, месторождението, гражданството на лицето и адрес по местоживеене и месторабота.

(3) Към заявлението за вписване се прилагат:

1. диплома за завършено висше образование;

2. диплома за специалност или за научна степен и звание, удостоверение за придобита квалификация по ПМО - при наличие на такива;

3. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;

 

4. при подновяване на членство - извлечение от регистъра за наложено наказание и документ за липса на задължения към съответната РК на БЛС, в която лицето е членувало;

5. за чужди граждани - разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната;

6. свидетелство за съдимост.

(4) Лекарите, граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, се вписват в регистъра на районната колегия на БЛС въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването удостоверение за признаване на професионалната им квалификация по реда на чл. 186, ал. 1 от Закона за здравето, придружено от копия на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването по съответната процедура.

(5) Вписването в регистъра на РКЛ на БЛС – Плевен на лекарите, граждани на държава-членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Швейцария, които временно предоставят медицински услуги по реда на чл. 17, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации се извършва въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление, придружено от копие на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването по съответната процедура. Вписването се смята за извършено от момента на получаването на уведомлението. В регистъра се отбелязва основанието за вписване, като регистрацията може да се подновява ежегодно по съшия ред.

(6) Чуждите граждани, извън тези по ал. 4 и 5, прилагат към заявлението за вписване и документи, удостоверяващи наличието на изискванията за упражняване на професията, определени в чл. 186 от Закона за здравето.

(7) Лекар, практикуваш постоянно на територията на повече от една районна лекарска колегия, подава заявление за вписване и членува в колегия по свой избор като уведомява за наличието и на друга месторабота. В този случай лекарят подава лично в районните колегии, които са следващо място на работа, уведомление за работа на територия на съответната районна колегия, придружено от документите по ал. З, т.1 - 5, както и служебна бележка, че е уведомена районната колегия, където членува, че лекарят ще работи на територията на друга районна колегия.

(8) При промяна на местоработата от района на една колегия в друга, без членството да е прекъсвало, информацията по регистъра се прехвърля служебно въз основа на заявление от лицето до регионалната колегия по новата месторабота.

(9) Работодател, член на БЛС, преди да наеме на работа лекар, следва да изиска представяне на документи от съответната районна колегия на БЛС по местоработата на лицето за редовно членство или за уведомление за работа на територията на съответната районна колегия на БЛС, като в противен случай носи отговорност по смисъла на Кодекса на професионалната етика на лекарите. Лекар, упражняващ професията си в Районна РК на БЛС, в която не членува и не е уведомил съответната РК на БЛС, подлежи на наказание по реда на ЗСОЛЛДМ. Наказанието се налага от председателя на УС на РК, на основание акт за установяване на административно нарушение, съставен от районната комисия по професионална етика, в която лекарят членува и по сигнал на районната комисията по професионална етика, установила нарушението.

 

Чл. 19. (1) УС на РКЛ на БЛС – Плевен проверява дали са налице изискванията по глава седма, раздел ІІ от Закона за здравето за вписване на лекаря в регистъра на колегията.

(2) Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в 14-дневен срок от подаването на документите.

(3) УС на РКЛ на БЛС – Плевен издава удостоверение за вписване в срока по ал. 2.

(4) Отказ за вписване в регистъра на РКЛ на БЛС – Плевен може да бъде направен при:

1. неспазване на изискванията по чл. 32 ал. 2, 3 и 4 от ЗСОЛЛДМ.

2. ако лицето е заличено от регистъра на РКЛ на БЛС – Плевен или на друга РК – за срока на наказанието или ако има неплатени задължения към друга районна колегия, за удостоверяване на което лицето представя удостоверение в районната колегия, в която е членувало.

(5) Отказът за вписване в регистъра може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред УС на БЛС, който се произнася с решение в едномесечен срок.

(6) Решенията на УС на БЛС подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.

 

Чл. 20. (1) В регистъра се вписват следните обстоятелства:

1. трите имена, ЕГН, месторождение и гражданство.

2. адрес по местоживеене и месторабота.

3. персонален номер (УИН).

4. висшето медицинско образование - номер и дата на издаване на дипломата.

5. специалността - номер и дата на издаване на дипломата.

6. научна степен, научно звание - № и дата на дипломата съответно протокола, удостоверение за придобитата квалификация по ПМО;

7. наложени наказания по реда на ЗСОЛЛДМ.

8. влезли в сила наказателни постановления по други закони, свързани с упражняването на професията.

9. влезли в сила присъди з апрестъпления, свързани с упражняването на професията;

10. други обстояелства, съгласно Правилник за водене и съхраняване на данните в регистъра.

(2) Лицата, вписани в регистъра на РКЛ на БЛС – Плевен са длъжни да заявят промените в подлежащите на вписване обстоятелства в двуседмичен срок от възникването им.

(3) За всички вписани обстоятелства и промени в регистъра УС на РКЛ на БЛС – Плевен уведомява УС на БЛС в едномесечен срок.

 

Чл. 21. (1) Лекари, членуващи доброволно при условията на чл. 3, ал. 2 от Устава се вписват в отделен регистър на избрана от тях районна колегия, след представяне на документите по чл. по чл. 18 ал. 3 от Устава. и заплащат членски внос.

(2) При започване на практика наличните данни се прехвърлят служебно в регистъра на практикуващите лекари на съответната районна колегия по месторабота, въз основа на заявление от лицето, подадено в 7-дневен срок.

 

Чл. 22. (1) Членството се прекратява със заличаване от регистъра на БЛС в следните случаи:

1. при смърт или поставяне под пълно или ограничено запрещение;

2. при лишаване от право да се упражнява медицинска професия по смисъла на действащото законодателство;

3. по желание на лекаря, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до районната колегия;

4. при неплащане на членски внос за период по-дълъг от шест месеца.

(2) Преди заличаване на основание чл. 22, ал.1, т. 4, председателят на УС на РКЛ на БЛС – Плевен изпраща чрез писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на лекаря покана за изпълнение в 14-дневен срок от получаването на задължението за членски внос. Поканата се изпраща на посочения от лицето адрес по смисъла на чл. 18, ал. 2 от този устав. Поканата се поставя и на видно място в сградата на РКЛ на БЛС – Плевен. Сред изтичане на 14-дневния срок, лицето се заличава от регистъра по решение на УС на РКЛ на БЛС – Плевен.

 

Чл. 23. (1) Заличените от регистъра на осн. чл. 22, т. 3 от този устав, възстановяват членството си след заплащане на всички дължими суми до момента на заличаване от регистъра.

(2) Заличените от регистъра на осн. чл. 22, т. 4 от този устав, възстановяват членството си след заплащане на всички дължими суми до момента на заличаване от регистъра и след заплащане на такса за възстановяване на членството, определена от Общото събрание на РКЛ на БЛС – Плевен, в размер на 50.00 лв..

(3) РКЛ на БЛС – Плевен може да въвежда такса за издаване на удостоверения за постоянна работа на територията й на лекари, членуващи в други колегии. Размерът на таксата не може да бъде по-голям от определения членски внос на РКЛ на БЛС – Плевен за периода, през който лицето ще работи. Последното се отразява като период на действие на удостоверението.

(4) РКЛ на БЛС – Плевен може да въвежда такса за издаване на удостоверения за временна работа на територията й на лекари, членуващи в други колегии. Размерът на таксата се определя от Общото събрание на РКЛ на БЛС – Плевен по предложение на Управителния съвет.

 

Чл. 24. Членовете на РКЛ на БЛС – Плевен имат право:

1. да избират и да бъдат избирани в органите на съюза и на РКЛ на БЛС – Плевен , съгласно условията на Устава на БЛС и на устава на РКЛ на БЛС – Плевен;

2. да се ползват от помощта на съюза и на РКЛ на БЛС – Плевен при спорове, свързани с упражняването на професията.

3. на материална помощ в случаи на оттегляне от работа, загубена трудоспособност, както и на семействата им, в случай на тяхната смърт.

4. да бъдат информирани за всички съюзни дела и дела на РКЛ на БЛС – Плевен;

5. да ползват помощта на съюза и на РКЛ на БЛС – Плевен за професионалното си усъвършенстване;

6. на достъп до личните си данни в регистъра.

 

Чл. 25. (1) Не могат да бъдат избирани и да заемат изборна длъжност в УС, КК и КПЕ на БЛС и на РК лица, които са:

1. Министри, зам.министри, главни секретари на министерства, директори на здравни и лечебни заведения с над 50 % държавно участие;

2. народни представители;

3. Участници в ръководните органи на политически партии и синдикални организации.

4. Членове на орган на НЗОК, или на здравно-застрахователни дружества или такива, които заемат по договор длъжност в тях, или в клоновете им;

5. осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

6. Лишени от право да упражняват професията по административен или наказателен ред.

7. Наказани по ЗСОЛЛДМ, когато от изтърпяване на наказанието са изтекли по-малко от 3 години;

8. лица с установена принадлежност към репресивните органи на бившата тоталитарна власт по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

(2) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните органи:

1. Управителен съвет

2. Контролна комисия

3. Комисия по професионална етика.

 

Чл. 26. Членовете на РКЛ на БЛС – Плевен са длъжни:

1. да упражняват професия в съответствие с Кодекса за професионална етика и Правила за добра медицинска практика.

2. да спазват Устава. на БЛС и настоящия устав

3. да уведомяват УС на РКЛ на БЛС –Плевен, в която членуват за промените свързани с упражняване на професията;

4. да плащат редовно членски внос.

 

Чл. 27. РКЛ на БЛС – Плевен набира средства от:

1. членски внос.

2. наложени глоби по реда на ЗСОЛЛДМ.

3. постъпления от печатни органи.

4. дарения;

5. завещания;

6. осъществяване на участие в проекти и програми;

7. доходи от имущество;

8. други.

 

Чл. 28. (1) Минималният размер на членския внос и размерът на отчисленията към органите на национално равнище се определя от Лекарския събор./мин. размер 8.00лв.приет на56 Събор на БЛС/

(2) РКЛ на БЛС – Плевен определя конкретния размер на членския внос за членуване в нея, като съобразява определените размери по предходната алинея.

(3) Лекарите - пенсионери без допълнителни доходи, безработните лекари и тези с трайна нетрудоспособност, членове на РКЛ на БЛС – Плевен могат да бъдат освобождавани от членски внос по решение на УС на РКЛ на БЛС – Плевен .

(4) УС на РКЛ на БЛС – Плевен организира събирането на членският внос и внася отчисленията за бюджета на БЛС в края на всеки месец.

 

Чл. 29. Средствата на РКЛ на БЛС – Плевен се изразходват за изпълнение на функциите и задачите й, произтичащи от ЗСОЛЛДМ, Устава на БЛС и този устав.

 

Чл. 28. По приложението на тази глава и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на РКЛ на БЛС – Плевен, УС на РКЛ на БЛС – Плевен приема отделен правилник.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. РКЛ на БЛС – Плевен притежава кръгъл печат с надпис по периферията “Районна колегия на лекарите на БЛС - Плевен” и в средата хералдически знак на БЛС.

 

2. РКЛ на БЛС – Плевен се задължава с подпис на председателя на УС или на упълномощен от него член на УС, задължително скрепен със печата на РКЛ на БЛС – Плевен.

 

3. Въпроси, неуредени с този Устав се решават съобразно действащото законодателство, а доколкото не са регламентирани в него, се уреждат с решение на Общото събрание на РКЛ на БЛС – Плевен и УС на РКЛ на БЛС – Плевен.

 

4. Настоящият Устав и приет на Общо събрание на Районната колегия на БЛС – Плевен, проведено на 02.04.2013 г.

 

 

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. /1/ Този устав урежда устройството, организацията и дейността на Българския лекарски съюз.

/2/ Българският лекарски съюз (БЛС) е съсловна организация на лекарите по смисъла на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ).

/3/ Българският лекарски съюз е правоприемник на създадения през 1901 година Български лекарски съюз и последовател на неговите цели, традиции и дейност.

Чл. 2 /1/ Българският лекарски съюз е юридическо лице със седалище в гр. София.

/2/ Той упражнява своята дейност по места чрез районни колегии на БЛС,

Чл. 3 /1/ Всички лекари, които упражняват професията си в Република България, членуват в Българския лекарски съюз.

/2/ Членството на лекари, които не упражняват професията и на временно пребиваващи в чужбина, е доброволно.

/3/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Членовете на БЛС могат да се сдружават помежду си по месторабота, местоживеене, на териториален, тясно професионален или друг признак.

 

ГЛАВА ВТОРА - ФУНКЦИИ

 

Чл. 4. Българският лекарски съюз:

1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;

2. представлява своите членове като страна при сключване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване;

3. (отм. 19-21.10.2012 г.)

4. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) защитава в рамките на своите правомощия лекарите пред държавни и общински органи, ръководства на лечебни заведения, физически и юридически лица, като по преценка сезира съответните органи;

5. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) изготвя, приема и упражнява контрол по спазването на Кодексa за професионална етика на лекарите;

6. приема Правила за добра медицинска практика, предлага ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражнява контрол по спазването им;

7. участва в изработването на медицинските стандарти;

8. осъществява контрол за качеството на лечебнодиагностичната дейност в съответствие с Правилата за добра медицинска практика и медицинските стандарти;

9. налага санкциите, предвидени в Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина;

10. съставя и води национален и районни регистри на членовете;

11. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) организира, координира, провежда и регистрира продължаващото медицинско обучение на лекарите чрез Акредитационния съвет при БЛС;

12. дава становища по отношение броя на местата за прием на студенти по медицина и на специализанти по отделните специалности

13. участва във Висшия медицински съвет към Министерство на здравеопазването със свои представители;

14. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването;

15. осъществява сътрудничество с други организации и институции в страната и чужбина;

16. подпомага своите членове и техните семейства, в случай на нужда;

17. изпълнява други дейности, решени от Събора на БЛС.

ГЛАВА ТРЕТА – УСТРОЙСТВО

РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ

 

Чл. 5. /1/ Органи на БЛС на национално равнище са:

1. Събор на БЛС;

2. (отм. 19-21.10.2012 г.)

3. Управителен съвет;

4. Контролна комисия;

5. Комисия по професионална етика;

6. (отм. 19-21.10.2012 г.)

/2/ (нова 19-21.10.2012 г.) Органите по ал. 1 са постоянно действащи органи на БЛС.

/3/. (предишна ал. 2, изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Постоянно действащи оперативни структури на БЛС са Националният съвет и Акредитационният съвет. В Националния съвет по право участват избраните председатели на управителните съвети на районните лекарски колегии и Управителният съвет на БЛС. В Акредитационния съвет участват 6 (шестима) представители от квотата на БЛС.

Чл. 6 /1/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Съборът на БЛС се състои от делегати, представители на районните колегии.

/2/ Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на районните колегии при норма на представителство един делегат на 75 члена. Колегията добива право на още един делегат, ако броят на членовете надвишава с повече от 38 кратно на 75 число.

/3/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Органът по ал. 1 се свиква на редовни заседания веднъж на три години (редовен Събор, съгласно ЗСОЛЛДМ) и на извънредни заседания (извънреден Събор).

/4/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Членовете на Националния съвет; председателите на Контролната комисия, на Комисията по професионална етика и представителите на БЛС в Акредитационния съвет, които не са избрани за делегати от съответната районна лекарска колегия, участват в заседанията на Събора без право на глас.

/5/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Мандатът на избраните представители по ал. 1 е три години и до провеждането на следващия редовен Събор на БЛС.

/6/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) При неизпълнени финансови задължения за плащане на дължимите по устав отчисления от членския внос, за срок повече от три месеца, от председателя на РК на БЛС към УС на БЛС, броят на делегатите, имащи право на глас се определя в зависимост от броя на членовете на колегията, за които изрядно са платени дължимите към УС на БЛС отчисления. В този случай, за определяне на конкретните делегати, имащи право да гласуват, се използва поредността им, съгласно получените гласове по Протокола за избора на делегатите от Общото събрание на РК на БЛС. Останалите делегати участват в заседанията на Събора без право на глас.

Чл. 7. /1/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Датата, мястото на провеждане и предлаганият дневен ред на Събора се определят от Управителния съвет като се съобщават писмено на районните лекарски колегии не по-късно от два месеца преди откриването му за редовен Събор и не по-късно от един месец преди откриването му за извънреден Събор. Дневният ред се гласува от Събора. Съборът гласува и предложения за промени в дневния ред.

/2/ Редовен отчетно-изборен Събор се провежда не по-късно от 2 месеца след края на 3-годишния мандат на избраните представители в централните органи по чл.5 ал.1.

/3/ В случай, че Съборът на БЛС не бъде свикан по установения ред в срока по ал.2, Контролната комисия свиква и провежда Събор в едномесечен срок от изтичане на срока по ал.2.

/4/ Извънреден лекарски Събор се свиква:

1. по решение на Управителния съвет;

2. (отм. 19-21.10.2012 г.)

3. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) по искане най-малко на 2/3 от управителните съвети на районните лекарски колегии;

4. (нова, 19-21.10.2012 г.) по решение на предшестващия Събор.

/5/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) При искане за извънреден лекарски Събор, според условията на т. 3 и т. 4 от предходната алинея Управителният съвет го свиква в едномесечен срок с писмено уведомление до РК на БЛС, като публикува поканата на официалната интернет страница на БЛС.

/6/ В случай, че Управителният съвет не свика извънреден Събор в определения срок, той се свиква и провежда от Контролната комисия в едномесечен срок от изтичане на срока по ал.3.

Чл. 8. Съборът на БЛС:

1. приема, допълва и изменя устава на организацията ;

2. приема, допълва и изменя Кодекс за професионална етика на лекарите и го предлага на министъра на здравеопазването за утвърждаване и обнародване в “Държавен вестник”;

3. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г., изм. 08.05.2015г. ) избира членовете на управителния съвет, контролната комисия, комисията по професионална етика на БЛС в тяхно присъствие, а ги освобождава и в тяхно отсъствие;

4. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г., изм. 08.05.2015 г.) избира председателя, заместник-председателите, председателя на Акредитационния съвет, главния секретар на УС на БЛС; председателя на Контролната комисия, председателя на Комисията по професионална етика от присъстващите членове на БЛС, а ги освобождава и в тяхно отсъствие;

5. избира и освобождава представителите на БЛС във Висшия медицински съвет към Министерството на здравеопазването;

6. (Изм. 19-21.10.2012 г.) избраните 10 (десет) представители от състава на Управителния съвет за участие в изработването и подписването на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване, го подписват след провеждане на извънреден Събор на БЛС, който приема и утвърждава проект на Националния рамков договор и делегира права на десетимата представители да го подпишат;

7. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г., изм. 08.05.2015г.) На редовен Събор се приемат отчетите за дейността на Управителния съвет, Контролната комисия и Комисията по професионална етика и Акредитационния съвет;

8. определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално ниво;

9. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) приема отчет по изпълнението на бюджета за изтеклия тригодишен мандат и освобождава или не освобождава от отговорност управителния съвет;

10. (нова. 19-21.10.2012 г.) На първия извънреден Събор за годината Управителният съвет представя финансов отчет за предходната година, а на Събора за гласуване на правомощия за подписване на НРД – проектобюджет за следващата година.

11. (предишна т. 10, изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Взема решение и определя срок за свикване на извънреден Събор; взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на организацията.

12. (нова. 19-21.10.2012 г.) На всеки Събор се води стенографски протокол и аудио-видео запис. В срок от 15 работни дни след провеждане на Събора се изготвя съкратен протокол, съдържащ задължително решенията на Събора, заверен от председателя УС на БЛС, главния секретар на УС на БЛС и юрист. Този протокол се изпраща на РК на БЛС в писмен вид и се публикува на официалната интернет страница на БЛС. Пълният стенографски протокол се съхранява в централата на БЛС и се заверява от председателя на УС на БЛС, главния секретар на УС на БЛС, стенограф и се подпечатва с печата на съюза.

Чл. 9. /1/ Съборът на БЛС се счита за законно проведен при присъствие на най-малко две трети от избраните представители.

/2/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) В случай че не се явят необходимия брой делегати, съгласно предходната алинея и след удължаване срока на регистрацията на делегатите с 2 часа отново не е налице необходимия кворум, УС на БЛС отлага Събора за друга дата, при същия дневен ред.

Чл. 10. /1/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Всеки делегат на лекарския Събор има право на един глас и не се допуска гласуване с пълномощие. Членове на Българския лекарски съюз, които не са избрани за делегати, могат да присъстват на Събора без да вземат участие в работата му.

/2/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Съборът приема, допълва и изменя Устава и Кодекса за професионална етика, с квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите в залата делегати с право на глас, които не могат да бъдат по-малко от половината плюс един от регистрираните делегати имащи право на глас, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите в залата делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината плюс един от регистрираните делегати имащи право на глас

Чл. 11. /1/ (изм. и доп. 08.05.2015г.) Управителният съвет (УС) на БЛС се състои от председател, двама заместник-председатели, председател на Акредитационния съвет, главен секретар и десет членове.

/2/ Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко един път на три месеца и на извънредни заседания.

/3/ Управителният съвет заседава в присъствието на не по-малко от 2/3 от редовните членове и взема решения по ред, предвиден в правилника за работата му.

Чл. 12./1/ Управителният съвет на БЛС:

1. свиква Събор;

2. управлява имуществото на БЛС;

3. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.и 01.06.2013 г.) създава Национален регистър на членовете на БЛС и обнародва в “Държавен вестник” списък с имената на регистрираните да упражняват професията. Списъкът се актуализира и промените се обнародват в Държавен вестник веднъж годишно. Националният регистър на членовете на БЛС се актуализира периодично - на всеки три месеца на официалната интернет страница на БЛС и съдържа: трите имена на лекаря, УИН, районна колегия, придобита специалност, месторабота.

4. (Изм. и доп. 01.06.2013 г.) осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп; утвърждава единен образец на членска карта, удостоверяваща персоналното членство на всеки лекар в БЛС.

5. ръководи дейността на съюза по изпълнение на функциите му;

6. приема бюджета, структурата, щата и правилници за дейността на администрацията на БЛС;

7. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) създава помощни комисии по различни проблеми, съставени от членове на съюза и други експерти. По предложение на Съюза на българските медицински специалисти утвърждава националните експерти към БЛС по всички утвърдени специалности за експертна помощ на комисиите по професионална етика, участие в преговори по НРД и други експертни становища.

8. координира и подпомага дейността на районните лекарски колегии.

9. изпълнява други функции, възложени му от Събора на БЛС.

10. (нова 19-21.10.2012 г.) взема решения по чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от настоящия Устав.

/2/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Управителният съвет на БЛС определя от състава си 10 (десет) представители за участие в преговорите и подписването на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване.

Чл. 13./1/ Председателят на УС на БЛС организира и ръководи работата му и го представлява.

/2/ Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие по ред, предвиден в правилника за работа на УС.

/3/. ( нова 08.05.2015г.)/ Председателят на Акредитационния съвет организира и ръководи дейността му, координира дейността на националните експерти на БЛС, бордовете по специалности, дейността по продължаващо медицинско обучение и правила за добра медицинска практика.

/4/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Главният секретар на УС:

1. ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на УС и НС;

2. организира заседанията на УС и НС;

3. осигурява технически и административно дейността на УС и НС.

Чл. 14./1/ Контролната комисия на БЛС се състои от председател и шест членове.

/2/ На първото заседание след избора, Контролната комисия избира от състава си с обикновено мнозинство и тайно гласуване заместник на председателя, който подпомага председателя и го замества в негово отсъствие.

/3/ Контролната комисия:

1. контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от УС решения и тяхното изпълнение;

2. разглежда докладите по чл.27, ал.1, т. 3 от ЗСОЛЛДМ и се произнася по тях;

3. представя пред Събора на БЛС отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на УС.

4. (отм. 19-21.10.2012 г.)

5. свиква Събор в случаите по чл.7, ал. 3 и ал. 6 от настоящия устав;

6. (нова 19-21.10.2012 г.) контролира законосъобразното стопанисване на движимото и недвижимо имущество, собственост на БЛС, събирането и разходването на членския внос, както и всички други финансови постъпления и разходи;

7. (нова 19-21.10.2012 г.) контролира изпълнението на задълженията на Районните колегии по отчисленията от членския внос от РК на БЛС към УС на БЛС.

8. (нова 19-21.10.2012 г.) докладва на Събор за решения и санкции при констатирани нарушения, съгласно т. 7.

/4/ Контролната комисия взема решения с обикновено мнозинство при присъствие на 2/3 от членовете и работи съгласно правилник за дейността.

Чл. 15. /1/ Комисията по професионална етика на БЛС се състои от председател и десет членове.

/2/ На първото заседание след избора, Комисията по професионална етика избира от състава си с обикновено мнозинство и тайно гласуване заместник на председателя, който подпомага председателя и го замества в негово отсъствие.

/3/ (изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Комисията се произнася по професионално-медицински, морално-етични и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията, по професионални медицински въпроси, свързани с изготвените правила за добра медицинска практика, както и по правилата за добра медицинска практика, изготвени от съответните дружества по специалности.

1. Случаите, свързани с Правилата за добра медицинска практика се разглеждат с участието на националния експерт на БЛС по специалността или след негово писмено становище.

2. Комисията оказва методична помощ, разглежда и се произнася по казуси при мотивирано искане от Комисия по професионална етика към РК на БЛС.

3. Комисията се произнася по жалби против решения на Комисии по професионална етика към РК на БЛС, оспорвани от някоя от страните.

4. Казусите по т. 2 и т. 3 се разглеждат съвместно с Председателя на съответната районна КПЕ, участващ в заседанието със съвещателен глас.

5. Решенията на КПЕ на БЛС по т. 2 и т. 3 имат препоръчителен характер за съответните РК на БЛС. За всяко свое решение КПЕ на БЛС внася доклад в УС на БЛС.

/4/ Комисията по професионална етика заседава при присъствие на повече от 2/3 от членовете си и взема решения с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите. Работи съгласно правилник за дейността.

/5/. (нова 19-21.10.2012 г.) КПЕ на БЛС поддържа регистър на постъпилите жалби и сигнали, извършва мониторинг и изготвя ежегоден анализ за оценка на медицинския риск.

Чл. 16./1/ Редовните заседания на УС са открити за членовете на БЛС.

/2/ Заседанията на Контролната комисия и на Комисията по професионална етика са закрити.

Чл. 17./1/ (изм. и доп. 19-21.10.2012 г., изм. 08.05.2015г.) Председателят, заместник-председателите и главният секретар на Управителния съвет, председателят на Акредитационния съвет, председателите на Контролната комисия, Комисията по професионална етика се избират и освобождават чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите в залата делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината плюс един от регистрираните делегати, имащи право на глас.

/2/ В случай, че при първо гласуване не се стигне до избор за някоя от длъжностите по ал.1 с повече от половината от гласовете се провежда второ гласуване, в което се състезават двамата кандидати за нея с най-много гласове и за избран се счита кандидатът, получил повече гласове.

Същата процедура се прилага и ако двама кандидати за една длъжност получат при първо гласуване равен брой гласове.

/3/ (изм. и доп. 19-21.10.2012 г., изм. 08.05.2015 г.) Членовете на Управителния съвет, на Контролната комисия, Комисията по професионална етика и по трима резервни членове, се избират с обикновено мнозинство и тайно гласуване в общи листи, като кандидатите се класират според броя на получените гласове.

/4/. Съборът избира представителите на Българския лекарски съюз във Висшия медицински съвет, с изключение на председателя на Управителния съвет, който е член на Висшия медицински съвет по силата на заеманата изборна длъжност. Изборът на останалите представители и на трима техни заместници се провежда с тайно гласуване като кандидатите се класират според броя на получените гласове.

/5/ (нова 19-21.10.2012 г.) Изборните длъжности се заемат от регистрираните и присъстващи в залата делегати и членове на Българския лекарски съюз.

Чл. 17а (отм. 15.12.2012 г.)

Чл. 18. (изм. и доп. 15.12.2012 г.)

/1/ (изм. и доп. 15.12.2012 г.) Мандатът на централните и районните органи на БЛС е тригодишен.

/2/ (изм. и доп. 15.12.2012 г.) След изтичането на трите години, мандатът може да бъде продължен до следващия Събор, но не повече от 2 месеца. Мандатът на централните органи на БЛС може да бъде прекратен от извънреден Събор. Мандатът на районните органи на БЛС може да бъде прекратен от извънредно Общо събрание на РК на БЛС.

/3/ (изм. и доп. 15.12.2012г., изм. 08.05.2015г.) При избор на нов председател, заместник-председатели, председател на Акредитационния съвет и главен секретар на УС на БЛС, в случаите на освобождаване от длъжност мандатът се счита за редовен, независимо от неговата продължителност.

/4/ (изм. и доп. 15.12.2012 г.) Едно лице не може да бъде избирано в централен или районен орган на една и съща длъжност за повече от два последователни мандата. Този текст не се отнася за делегатите на Събора на БЛС.

/5/ Мандатът на лице, избрано в централен орган се прекратява:

1. (изм. и доп. 15.12.2012 г.) по негово желание, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до съответния орган, в който лицето е избрано;

2. при смърт;

3. при избиране за друга изборна длъжност в БЛС;

4. при констатиране обстоятелствата по чл. 39;

5. (изм. и доп. 15.12.2012 г.) при системно неизпълнение на задълженията, съставляващо повече от три последователни отсъствия от заседания на съответния орган, без уважителни причини. Освобождаването се протоколира с решение на съответния централен орган.

 

6. (нова 15.12.2012 г.) в случай на отпадане на редовно избран делегат на Събор, районната колегия определя негов заместник от избраните резервни делегати, за което незабавно уведомява УС на БЛС. Член на една Районна колегия на БЛС не може да бъде делегат от друга Районна колегия на БЛС.

7. (нова 15.12.2012 г., изм. 08.05.2015г.) мандатът на председателя на УС на БЛС, заместник-председателите, председателя на Акредитационния съвет и главния секретар се прекратява само от Събор.

Чл. 19. (изм. и доп. 15.12.2012 г.) /1/ При освобождаване мястото на председателя на Управителния съвет, неговите функции се изпълняват от заместник-председател, избран с тайно гласуване от Управителния съвет по условия и ред, определени в Правилника за работата на Управителния съвет, до провеждане на следващ Събор на БЛС.

/2/ (изм.08.05.2015г) При освобождаване мястото на заместник-председател, председател на Акредитационния съвет и главен секретар, такъв се избира на първия извънреден или редовен Събор. Функциите на заместник-председател, председател на Акредитационния съвет и главен секретар до тогава се изпълняват от избрани от УС на БЛС негови членове, съгласно Правилника за работата на Управителния съвет.

/3/ При освобождаване мястото на председател на Контролната комисия или на Комисията по професионална етика, то се заема от заместника на председателя по ред, определен от правилника.

/4/ В случай намаляване числеността на централен орган поради отпадане член от състава му, той се попълва до края на мандата или до извънреден Събор от резервен член, определен според броя на получените при избора гласове.

Чл. 20. (изм. и доп. 15.12.2012 г.)

/1/ Националният съвет е постоянно действаща координационно-оперативна структура на БЛС на национално ниво. Националният съвет се състои от:

1. (изм. 08.05.2015г.) Членовете на УС на БЛС, включително председателят, главният секретар, заместник-председателите на УС на БЛС и председателя на Акредитационния съвет;

2. Председателите на УС на районните колегии на БЛС или упълномощени от тях, писмено или устно, членове на УС на РК на БЛС;

3. (изм., 15.12.2012 г.) Председателите на Комисията по професионална етика и Контролната комисия.

/2/ (изм. и доп. 15.12.2012 г.) В работата на Националния съвет могат да участват със съвещателен глас членове на експертни и консултативни съвети на БЛС, представители на асоциираните организации и други лица, поканени по конкретен повод. Заседанията на НС са открити за членовете на БЛС.

/3/ Националният съвет се свиква от председателя на УС на БЛС не по-рядко от веднъж на три месеца, заседава под негово председателство и има следните правомощия:

1. (изм. и доп. 15.12.2012 г.) разглежда и обсъжда финансовия отчет за изпълнение на бюджета за изтеклата календарна година и утвърждава проекта за бюджета на БЛС за следващата календарна година.

2. приема, допълва и изменя Правилник за водене и съхраняване данните в Националния регистър;

3. приема, допълва и изменя вътрешните правилници на БЛС, предвидени в устава;

4. приема проектите за Правила за добра медицинска практика и за Национален рамков договор;

5. взема решение по други въпроси, поставени от органите на БЛС на национално равнище, които не са в тяхната изключителна компетентност съгласно ЗСОЛЛДМ.

/4/ Националният съвет взема решения с обикновено мнозинство при участие на не по-малко от половината от състава му, освен в случаите, когато настоящият устав предвижда друг ред на гласуване.

/5/. (нова 15.12.2012 г.) Председател на РК на БЛС, който не е превел отчисленията от членски внос към централните органи на БЛС над 3 месеца, участва в заседанията на Националния съвет без право на глас. Правото на глас се възстановява след отчитане на дължимата сума.

Чл. 20 а, (нов, 15.12.2012 г.) Акредитационен съвет към БЛС.

/1/ Акредитационният съвет към БЛС е със статут на висш орган в системата на продължаващото медицинско обучение.

/2/ (изм. 08.05.2015г.) Акредитационният съвет се състои от 18 членове: председател, петима членове, определени от УС на БЛС измежду членовете на УС на БЛС, шестима предложени от УС на Съюза на българските медицински специалисти (СБМС) и шестима, определени от всеки един от висшите медицински университети в страната.

/3/ (изм. 08.05.2015г.) Редовният събор на БЛС избира председател на Акредитационния съвет, а двамата заместник-председатели на АС се излъчват от квотата съответно на СБМС и ВМУ.

/4/ Акредитационният съвет:

1. участва в разработването на нормативната уредба, регламентираща системата на продължаващото медицинско обучение (ПМО) и продължаващото професионално развитие (ППР) на лекарите.

2. участва в разработването на критерии за оценка при акредитацията на лечебните заведения, провеждащи ПМО, които представя за одобряване от министъра на здравеопазването, съгласно Наредбата за акредитация на лечебните заведения.

3. приема единна кредитна система за оценка формите на ПМО.

4. отчита дейността си пред редовен Събор на БЛС, представя ежегоден финансов отчет пред извънреден Събор на БЛС, както и окончателен финансов отчет за целия мандат пред редовен Събор.

/5/. Акредитационният съвет има отделна банкова сметка към БЛС за отчитане приходите и разходите по ПМО.

/6/. Акредитационният съвет изработва и приема Правилник за дейността си.

Чл. 20 б, (нов изм. 08.05.2015г.) Бордове по специалности към БЛС.

/1/ Бордовете по специалности към БЛС се състоят от 11 членове: председател, имащ качеството Национален експерт на БЛС, посочен от СБМС и член на дружеството по съответната специалност; 5 членове – посочени от дружеството по съответната специалност; 5 членове - посочени от БЛС по ред, установен от УС на БЛС.

/2/ Бордовете по специалности към БЛС:

1. Изготвят и предлагат за приемане от Събора на БЛС Правила за добра медицинска практика по съответната специалност;

2. Дават експертни становища по медицински казуси по искане на ЦКПЕ, на контролиращи и правораздавателни органи;

3. Участват в изработването и актуализирането на медицинските стандарти по съответни и интердисциплинарни специалности;

4. Участват в преговорите на БЛС с НЗОК като експерти по специалности. Преговорите се ръководят от представител на УС на БЛС, съгласно Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина. Предложения за промени в НРД, внесени от бордовете по специалности се считат за легитимни, ако са внесени официално чрез представителите на УС на БЛС.

5. Изготвят, консултират и одобряват програми за ПМО/ППР (продължаващо медицинско обучение/ продължаващо професионално развитие), които след оценка от Акредитационния съвет към БЛС се публикуват ежегодно;

6. Изготвят, консултират и одобряват критерии за качеството на медицинските дейности, както и упражняват дейности по тяхната оценка и контрол.

/3/ Председателите на Бордове по специалности към БЛС организират и ръководят работата им, както и ги представляват пред трети лица при изпълнение на вменените им функции. Председателите на Бордове по специалности към БЛС имат право да сформират комисии, експертни и други работни групи в областта на съответната професионална сфера на дейност.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ - РАЙОННИ ОРГАНИ, РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА ЛЕКАРИТЕ

Чл. 21. (изм. и доп. 15.12.2012 г.)

/1/ Районните колегии на БЛС са юридически лица.

/2/ Седалищата на районните колегии и общините, които обхващат, са посочени в приложението на ЗСОЛЛДМ.

/3/ Районната колегия се състои от вписаните в регистъра й лекари.

/4/ Членовете на районна колегия се организират в дружества.

/5/ (изм. и доп. 15.12.2012 г.) Дружеството е основна структурна единица на РК на Българския лекарски съюз и се учредява от най-малко 10 лекари по месторабота, местоживеене, на териториален, тясно професионален или друг признак.

/6/ Дружествата, в зависимост от числеността си, избират ръководство или координатори и организират своята работа съгласно правилник, приет от общото му събрание и съобразен с настоящия устав.

/7/ Дружествата, изградени на териториален принцип се включват в съответната районна колегия като представят за одобрение правилника си, съобщават избраното ръководство и прилагат списък на членовете си, който актуализират на всеки три месеца.

/8/ (отм. 15.12.2012 г.)

Чл. 22. Органи на районната колегия на БЛС са:

1. Общо събрание на лекарите;

2. Управителен съвет на районна колегия на БЛС;

3. Контролна комисия на районна колегия на БЛС;

4. Комисия по професионална етика на районна колегия на БЛС;

5. (отм. 15.12.2012 г.)

Чл. 23. /1/ (изм. и доп. 15.12.2012 г.) Общо събрание на районна колегия на лекарите се формира на делегатски принцип, при норма на представителство един делегат на десет члена, избирани от всички дружества на съответната територия. Поканата за свикване на Общо събрание се изпраща в писмен вид до председателите на Дружествата и за сведение до УС на БЛС в 15-дневен срок преди датата на заседанието.

/2/ Общо събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания. Редът за свикване, правилата за работа и вземане на решения се определят в уставите на районните колегии на БЛС.

/3/ Мандатът на делегат на Общото събрание се прекратява предсрочно при системно неизпълнение на задълженията, съставляващо повече от три отсъствия от заседания на Общото събрание без уважителни причини. В този случай делегатът се замества от резервен такъв.

Чл. 24. /1/ Общото събрание:

1. (изм. и доп. 15.12.2012 г.) приема устав и правилници за работа на органите на районната колегия. Заверено копие от Устава и Протокол от проведеното Общо събрание се изпраща в 15-дневен срок на УС на БЛС.

2. (изм. и доп. 15.12.2012 г.) приема отчет по изпълнението на бюджета за изтеклата година и бюджета за следващата на районната колегия;

3. (изм. и доп. 15.12.2012 г.) избира и освобождава председателите и членовете на УС, контролната комисия и комисията по професионална етика на районната колегия и определя мандата им в рамките до 3 години;

4. избира делегати за Събора на БЛС;

5. приема отчетите за дейността на органите по т. 3 на районната колегия и взема решения по тях;

6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на районната колегия;

7. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на районната колегия съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, устава на БЛС и собствения си устав.

/2/ Уставът на районната колегия не може да противоречи на устава на БЛС.

/3/. (нова 15.12.2012 г.) Мандатът на органите, избрани на районно ниво не може да надвишава по продължителност и последователност мандата на централните органи на БЛС.

/4/. (нова 15.12.2012 г.) редовните отчетно-изборни събрания на РК на БЛС се провеждат до два месеца преди редовен Събор.

Чл. 25. (изм. и доп. 15.12.2012 г.) /1/ Общото събрание на районната колегия се счита за законно проведено при присъствие на две трети от избраните делегати. При липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на Общото събрание. Ако се явят по-малко от половината делегати, същото се отлага и свиква от Управителния съвет на РК на БЛС, но не по-късно от 10 дни.

/2/ (изм. и доп. 15.12.2012 г.) Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите и не може да противоречи на Устава на БЛС.

/3/. (нова 15.12.2012 г.) В срок от 15 дни от провеждането му секретарят на РК на БЛС изготвя и изпраща на УС на БЛС протокол от проведеното събрание, включващ броя на присъствалите делегати, избраните ръководни органи на РК на БЛС и получените за тях гласове, както и списък на избраните делегати и резервни такива за Събора на БЛС, подредени по броя на получените гласове. В същия срок Председателят на УС на РК изпраща на УС на БЛС заверено копие от устава на районната колегия.

Чл. 26./1/ Управителният съвет на районна колегия на БЛС се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове. Броят на заместник-председателите, членовете, както и правилата за работа и вземане на решения се определят в уставите.

/2/ Управителните съвети на районните колегии на БЛС се свикват на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания.

Чл. 27. (изм. и доп. 15.12.2012 г.) Управителният съвет на районна колегия на БЛС:

1. ръководи работата на районната колегия в съответствие с решенията на общото събрание, уставите и законите;

2. (изм. и доп. 15.12.2012 г.) организира и води регистъра на районната колегия и уведомява ежемесечно централния регистър за настъпили промени;

3. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;

4. изпраща списък на членовете си на управителния съвет на БЛС като го актуализира с настъпилите промени;

5. изготвя проектобюджет и управлява имуществото на колегията;

6. свиква общото събрание на колегията;

7. грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;

8. (изм. и доп. 15.12.2012 г.) вписва в регистъра на колегията придобитите квалификационни точки от системата на ПМО, както и наложените на членовете наказания по ЗСОЛЛДМ;

9. подпомага работата на дружествата в района и осъществява координацията между тях и централните органи на БЛС;

10. следи за редовното събиране на членския внос и отговаря за точността на отчисленията към органите на национално ниво;

11. (отм. 15.12.2012 г.)

12. подпомага своите членове и техните семейства, в случай на нужда;

13. създава условия на членовете за ползване на необходимата им експертна помощ при спорове, свързани с упражняването на професията и при неправомерен отказ на районната здравноосигурителна каса да сключи договор с тях;

14. изпълнява стриктно задълженията си по този Устав за отчисляване на сумите, дължими от събрания членски внос към УС на БЛС;

15. осъществява други функции, възложени му от Общото събрание.

Чл. 28. /1/ (изм. и доп. 15.12.2012 г.) Председателят на управителния съвет на районната колегия на БЛС организира и ръководи работата му, представлява колегията, пълномощник е на Управителния съвет на БЛС за съответния район. Отговаря като материално отговорно лице за отчисленията от членски внос към централата на БЛС при наличие на средства в районната колегия. Издава наказателни постановление по реда и условията на чл. 37 – чл. 41 от ЗСОЛЛДМ.

/2/ Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.

/3/ Секретарят:

1. ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на Управителния съвет;

2. организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на Управителния съвет.

Чл. 29./1/ Контролната комисия на районната колегия на БЛС се състои от председател и членове.

/2/ Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на комисиите се определят с уставите на районните колегии.

Чл. 30. /1/ Контролната комисията на районната колегия:

1.контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от районните управителни съвети решения и тяхното изпълнение;

легия на БЛС отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на Управителния съвет на колегията;

3. при констатирани нарушения на закона, уставите или решенията на общото събрание, в двуседмичен срок изготвя доклад, който внася в УС на БЛС или свиква Общо събрание на районната колегия;

4. (изм. и доп. 15.12.2012 г.) контролира събирането и разходването на членския внос, отчисленията от членски внос към УС на БЛС, както и всички други финансови постъпления и разходи на РК на БЛС. Свиква Общо събрание по чл. 14, ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 7 от настоящия Устав.

/2/ Председателят и членовете на комисията могат да присъстват на заседанията на УС на районната колегия.

Чл. 31. /1/ Комисията по професионална етика на районната колегия на БЛС се състои от председател и членове, чийто брой се определя от устава на районната колегия.

/2/ Комисията по ал. 1 се ръководи в работата си от устава на районната колегия, правилник за дейността и Кодекс за професионалната етика на БЛС.

/3/ Комисията по ал. 1 има следните правомощия:

1. следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията;

2. (изм. и доп. 15.12.2012 г.) разглежда жалби по въпросите посочени в т. 1. В случаи на значими затруднения при вземането на решения, Комисията прави мотивирано искане за методическа помощ към Комисия по професионална етика към БЛС.

3. осъществява други функции, възложени й от общото събрание на районната колегия на БЛС;

4. издава актове за установени нарушения и препоръки за отстраняването им.

Чл. 32. /1/ Редовните заседания на общото събрание на районната колегия и на нейния управителен съвет са открити за членовете на БЛС.

/2/ Заседанията на комисиите по чл. 22, т. 3 и т. 4 са закрити.

Чл. 33. /1/ Председателите, секретарите, заместник-председателите и членовете на управителните съвети, председателите и членовете на контролните комисии и на комисиите по професионална етика на районните колегии се избират по реда на чл. 17 ал.1 до ал.3.

 

/2/ (изм. и доп. 15.12.2012 г.) Предсрочното прекратяване на мандата им се извършва по реда и условията на чл. 18.

Чл. 33 а (отм. 15.12.2012 г.)

Чл. 33 б (отм. 15.12.2012 г.)

Чл. 33 в (отм. 15.12.2012 г.)

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЧЛЕНСТВО.

 

Чл. 34. /1/ Членството в БЛС възниква с вписване в регистъра на районната лекарска колегия.

/2/ Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря, в което се посочват трите имена, ЕГН, месторождението, гражданството на лицето и адрес по местоживеене и месторабота.

/3/ Към заявлението за вписване се прилагат:

1. диплома за завършено висше образование;

2. (изм. и доп. 15.12.2012 г.) диплома за специалност или за научна степен и звание, удостоверение за придобита квалификация по ПМО – при наличие на такива;

3. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;

4. при подновяване на членство - извлечение от регистъра за наложено наказание и документ за липса на задължения към съответната РК на БЛС, в която лицето е членувало;

5. за чужди граждани - разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната;

6. свидетелство за съдимост.

/4/ (изм. и доп. 15.12.2012 г.) Лекарите, граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, се вписват в регистъра на районната колегия на БЛС въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването удостоверение за признаване на професионалната им квалификация по реда на чл. 186, ал. 1 от Закона за здравето, придружено от копия на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването по съответната процедура.

/5/ (изм. и доп. 15.12.2012 г.) Вписването в регистъра на районната колегия на БЛС на лекарите, граждани на държава-членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Швейцария, които временно предоставят медицински услуги по реда на чл. 17, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации се извършва въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление, придружено от копие на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването по съответната процедура. Вписването се смята за извършено от момента на получаването на уведомлението. В регистъра се отбелязва основанието за вписване, като регистрацията може да се подновява ежегодно по същия ред.

/6/ Чуждите граждани, извън тези по ал. 4 и 5, прилагат към заявлението за вписване и документи, удостоверяващи наличието на изискванията за упражняване на професията, определени в чл. 186 от Закона за здравето.

/7/ (изм. и доп. 15.12.2012 г.) Лекар, практикуващ постоянно на територията на повече от една районна лекарска колегия, подава заявление за вписване и членува в колегия по свой избор като уведомява за наличието и на друга месторабота. В този случай лекарят подава лично в районните колегии, които са следващо място на работа, уведомление за работа на територия на съответната районна колегия, придружено от документите по ал.3, т.1 - 5, както и служебна бележка, че е уведомена районната колегия, където членува, че лекаря ще работи на територията на друга районна колегия.

/8/ (изм. и доп. 15.12.2012 г.) При промяна на местоработата от района на една колегия в друга, без членството да е прекъсвало, информацията по регистъра се прехвърля служебно въз основа на заявление от лицето до регионалната колегия по новата месторабота.

/9/ (изм. и доп. 15.12.2012 г.) Работодател, член на БЛС, преди да наеме на работа лекар, следва да изиска представяне на документи от съответната районна колегия на БЛС по местоработата на лицето за редовно членство или за уведомление за работа на територията на съответната районна колегия на БЛС, като в противен случай носи отговорност по смисъла на Кодекса на професионалната етика на лекарите. Лекар, упражняващ професията си в Районна колегия на БЛС, в която не членува и не е уведомил съответната РК на БЛС, подлежи на наказание по реда на ЗСОЛЛДМ. Наказанието се налага от председателя на УС на РК, на основание акт за установяване на административно нарушение, съставен от районната комисия по професионална етика, в която лекарят членува и по сигнал на районната комисията по професионална етика, установила нарушението.

Чл. 35. /1/ УС на районната колегия на БЛС проверява дали са налице изискванията по глава седма, раздел II от Закона за здравето за вписване на лекаря в регистъра на колегията.

/2/ Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в четиринадесетдневен срок от подаването на документите.

/3/ УС на районната колегия на БЛС издава удостоверение за извършеното вписване в срока по ал. 2.

/4/ Отказ от вписване в регистъра на районната колегия на БЛС може да бъде направен при:

1. неспазване изискванията по чл.32 ал.2, 3 и 4 от ЗСОЛЛДМ;

2. ако лицето е заличено от регистъра на друга районна колегия - за срока на наказанието или ако има неплатени задължения към друга районна колегия, за удостоверяване на което лицето представя удостоверение от районната колегия, в която е членувало.

/5/ Отказът от вписване в регистъра може да се обжалва в седемдневен срок от получаване на съобщението пред УС на БЛС, който се произнася с решение в едномесечен срок.

/6/ Решенията на УС на БЛС подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.

Чл. 36. /1/ В регистъра се вписват следните обстоятелства:

1. трите имена и единният граждански номер, месторождението и гражданството;

2. адресът по местоживеене и месторабота;

3. висшето медицинско образование - номер и дата на дипломата;

4. специалността - номер и дата на дипломата;

5. (изм. и доп. 15.12.2012 г.) научната степен, научното звание - номер и дата на дипломата, съответно протокола, удостоверение за придобита квалификация по ПМО;

6. наложени наказания по реда на ЗСОЛЛДМ;

7. влезли в сила наказателни постановления по други закони, свързани с упражняването на професията;

8. влезли в сила присъди за престъпления, свързани с упражняването на професията;

9. други обстоятелства, съгласно Правилник за водене и съхраняване данните в регистъра.

/2/ Лицата, вписани в регистъра на районната колегия, са длъжни да заявят промените в подлежащите на вписване обстоятелства в двуседмичен срок от възникването им.

/3/ За всички вписани обстоятелства и промени в регистъра, Управителният съвет на районната лекарска колегия уведомява УС на БЛС в едномесечен срок.

Чл. 37. /1/ (изм. и доп. 15.12.2012 г.) Лекари, членуващи доброволно при условията на чл.3 ал.2 от устава се записват в отделен регистър на избрана от тях районна колегия след представяне на документите по чл.34, ал. 3 и заплащат членски внос.

/2/ При започване на практика, наличните данни се прехвърлят служебно в регистъра за практикуващите лекари на съответната районна колегия по месторабота, въз основа заявление от лицето, подадено в седемдневен срок.

Чл. 37 а. /1/ Членството се прекратява със заличаване от регистъра на БЛС, в следните случаи:

1. при смърт или поставяне под пълно или ограничено запрещение;

2. при лишаване от право да се упражнява медицинска професия по смисъла на действащото законодателство;

3. по желание на лекаря, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до районната колегия;

4. при неплащане на членски внос за период по-дълъг от шест месеца.

/2/ Преди заличаване на основание чл.37а, ал.1, т.4, председателят на УС на РК изпраща чрез писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на лекаря покана за изпълнение в 14-дневен срок от получаването на задължението за членски внос. Поканата се изпраща на посочения от лицето адрес по смисъла на чл.34, ал.2 от този устав. Поканата се поставя и на видно място в сградата на районната колегия. Сред изтичане на 14-дневния срок, лицето се заличава от регистъра по решение на УС на районната колегия.

Чл. 37 б. (нов, 15.12.2012 г.) УС на РК на БЛС, както и техните председатели нямат право да вземат решения за неизпълнение на задълженията по този Устав.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл. 38. Членовете на БЛС имат право:

1. да избират и да бъдат избирани в органите на съюза и на районните колегии съгласно условията на Устава;

2. да се ползват от помощта на съюза при спорове, свързани с упражняването на професията;

3. на материална помощ в случаи на оттегляне от работа, загубена трудоспособност, както и на семействата им в случай на тяхната смърт;

4. да бъдат информирани за всички съюзни дела;

5. да се ползват от помощта на съюза за професионалното си усъвършенстване;

6. на достъп до личните си данни в регистъра.

Чл. 39./1/ Не могат да бъдат избирани и да заемат изборна длъжност в Събора, Националния съвет, Управителния съвет, Контролна комисия, Комисия по професионална етика на БЛС и Акредитационния съвет лица, които са:

1. (изм. и доп. 15.12.2012 г.) министри, заместник-министри, главни секретари на министерства, директори на здравни и лечебни заведения с над 50 % държавно участие;

2. народни представители;

3. участници в ръководните органи на политически партии и синдикални организации;

4. (изм. и доп. 15.12.2012 г.) членове на орган на НЗОК или на здравно застрахователни дружества, или такива, които заемат по договор длъжност в тях или в клоновете им;

5. (отм. 15.12.2012 г.)

6. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

7. лишени от право да упражняват професията по административен или наказателен ред;

8. наказани по ЗСОЛЛДМ и от изтърпяване на наказанието са изтекли по-малко от три години.

9. (нова, 15.12.2012 г.) лица с установена принадлежност към репресивните органи на бившата тоталитарна власт по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

/2/ Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи:

1. Управителен съвет;

2. Контролна комисия;

3. Комисия по професионална етика.

4. (нова, 15.12.2012 г.) Районни органи на управление

/3/ (доп. и изм. 15.12.2012 г.) Решенията по този член се вземат от Управителния съвет на БЛС.

Чл. 40. Членовете на БЛС са длъжни:

1. да упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика и Правилата за добрата медицинска практика;

2. да спазват Устава;

3. да уведомяват УС на районната колегия, в която членуват, за промените, свързани с упражняването на професията;

4. да плащат редовно членския си внос.

 

ГЛАВА ПЕТА - ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

 

Чл. 41. Българският лекарски съюз набира средства от:

1. членски внос;

2. наложени глоби по реда на ЗСОЛЛДМ;

3. постъпления от печатни органи;

4. осъществяване и участие в проекти и програми;

5. доходи от имущество;

6. дарения от физически и юридически лица;

7. завещания;

8. други.

Чл. 42. /1/(доп. и изм. 15.12.2012 г.) Минималният размер на членския внос е осем лева, като от тази сума отчислението за органите на национално равнище е три лева за УС на БЛС.

/2/ Районните колегии определят конкретния размер на членския внос като съобразяват определените размери по предходната алинея.

/3/ /(доп. и изм. 15.12.2012 г.) Лекарите пенсионери без допълнителни доходи, безработните лекари и тези с трайна нетрудоспособност могат да бъдат освобождавани от членски внос по решение на управителния съвет на съответната районна колегия като се заличават от регистъра.

/4/ Управителните съвети на районните колегии организират събирането на членския внос и внасят отчисленията за бюджета на БЛС в края на всеки месец.

Чл. 42 а. /1/ Заличените от регистъра възстановяват членството си след заплащане на всички дължими суми до момента на заличаване от регистъра.

/2/ Районните колегии могат да въвеждат такса за издаване на удостоверения за постоянна работа на територията им на лекари, членуващи в други колегии. Размерът на таксата не може да бъде по-голям от определения членски внос на съответната колегия за периода, през който лицето ще работи. Последното се отразява като период на действие на удостоверението.

Чл. 43. /1/ Средствата на БЛС се разходват за изпълнение на функциите и задачите му, произтичащи от ЗСОЛЛДМ и устава.

/2/ (изм. и доп. 15.12.2012 г., изм. 08.05.2015 г.) Съборът на БЛС определя възнаграждение за изпълнение на функциите им на председателя, на заместник-председателите, председателя на Акредитационния съвет и главния секретар на УС на БЛС, което е функция на минималната работна заплата за страната. Възнаграждението е основно по смисъла на КТ, ако някое от лицата встъпи в трудово правоотношение с БЛС. Възнаграждението на председателя на Акредитационния съвет е в размер равен на възнаграждението на заместник-председател.

/3/ Учредяване или участие на БЛС в търговски дружества или фондации става по решение на Събора на БЛС.

 

Чл. 44. (отм. 15.12.2012 г.)

 

 

ГЛАВА ШЕСТА.

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР

(Нова 15.12.2012 г.)

 

Чл. 44. /1/. НРД се подписва между УС на БЛС и Надзорен съвет на НЗОК на основание чл. 53 от ЗЗО и чл. 5 и чл. 13 от ЗСОЛЛДМ.

/2/. За водене на преговорите на експертно ниво УС на БЛС утвърждава експертни комисии, съставени от представител на УС на БЛС и членовете на бордовете по специалности, а за СИМП – на Експертния съвет на СИМП, избран по утвърден от УС правилник. Към комисиите могат да бъдат включвани и други лица, имащи експертни познания в дадена област.

/нова 3/ ( изм. 08.05.2015г.). Експертният съвет по СИМП се състои от председател и 10 членове, избрани от БЛС по ред, утвърден от УС на БЛС. Експертният съвет по СИМП участва в преговорите по НРД и по искане на УС на БЛС дава становища по проекти на нормативни актове и други документи, касаещи професионалната сфера на дейност на СИМП. Председателят на Експертния съвет по СИМП организира и ръководи работата му, както и го представлява пред трети лица при изпълнение на вменените му функции.

/4/. (изм. 08.05.2015г.) По спорни въпроси между отделните специалности, както и между ПИМП, СИМП и БП, УС на БЛС организира и провежда интердисциплинарни срещи, за които се изготвя и подписва протокол. По въпроси, за които не е постигнато съгласие решение взема УС на БЛС.

/5/. (изм. 08.05.2015г.) Утвърдените експертни комисии провеждат преговори на експертно ниво с представители на НЗОК. По всички параметри и показатели на НРД, по които е постигнато съгласие на експертно ниво се подписва двустранен протокол. Тези въпроси не се разглеждат при преговорите между УС на БЛС и НС на НЗОК и се отразяват директно в НРД. Въпросите, по които не е постигнат консенсус се отразяват в протокола и се договорят пряко между УС на БЛС и НС на НЗОК. На тези преговори задължително присъстват и представители на експертните комисии.

/6/. (изм. 08.05.2015г.) За частта болнична помощ при договаряне на цени и обеми към експертните комисии по специалности в договарянето се включват и избраните членове на мениджърския съвет към УС на БЛС – по трима управители на университетски, областни, общински и частни болници.

/7/. (изм. 08.05.2015г.) В хода на преговорите всички изготвени и подписани протоколи от експертните комисии се публикуват на официалната интернет страница на БЛС.

Чл. 45. След приключване на преговорите на експертно ниво и между УС на БЛС и НС на НЗОК, проектът на НРД и Договорът за обеми и цени се утвърждават и подписват / не подписват съгласно чл. 8, т. 6 от този Устав.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Българският лекарски съюз притежава кръгъл печат с надпис по периферията “БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ”.

§ 2. Съюзът се задължава с подпис на председателя или упълномощен от него член на Управителния съвет, задължително скрепен със съюзния печат.

§ 3. Въпроси, неуредени с този устав, се решават съобразно действащото законодателство, а доколкото не са регламентирани в него, се уреждат с решения на Лекарския Събор, Националния съвет или Управителния съвет на Българския лекарски съюз.

§ 4. Българският лекарски съюз създава централен печатен орган.

§ 5. (изм. и доп. 15.12.2012 г.) Настоящият устав е приет на 32 Събор на Българския лекарски съюз, на основание чл. 6 от Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, променен и допълнен на 44, 47, 52, 55 и 56 Извънреден Събор на БЛС.

§ 6 (отм. 15.12.2012 г.)

§ 7. (нов, 15.12.2012 г.) Районните колегии на БЛС провеждат Общи събрания до края на март 2013 г. и привеждат уставите си в съответствие с настоящия Устав.

§ 8. (нов, 15.12.2012 г.) Редовни отчетно-изборни събрания на РК на БЛС се провеждат до края на м. януари 2015 г.

§ 9. (нов, 15.12.2012 г.) Не по-късно от 9 май 2015 г. УС на БЛС провежда редовен отчетно-изборен Събор, на който се избират ръководни органи на БЛС, съгласно този Устав.

§ 10. (нов 08.05.2015г.) За новосъздадените длъжности разпоредбите за мандатност се прилагат от момента на избор на лице за съответната длъжност, независимо от заеманите дотогава длъжности.

§ 11. (нов, 15.12.2012 г.) Разпоредбите от този устав, касаещи продължителността и последователността на мандатите в ръководните органи на БЛС влизат в сила при провеждане на следващите редовни отчетно-изборни събрания и Събор.

§ 12. (нов, 15.12.2012 г.). Настоящият устав влиза в сила от датата на приемането му и е задължителен за всички членове на БЛС. Мандатите на членовете на ръководните органи (на национално и районно ниво), заемани до този момент, както и тяхната последователност се считат за редовни.

§ 13. (нов, 15.12.2012 г.) Утвърдените от УС на БЛС национални експерти формират специализирана експертна комисия към БЛС, съгласно решение на 52-ри Събор на БЛС.

§ 14. (нов, 15.12.2012 г.) Разпоредбата за увеличаване на членския внос в размер на осем лева месечно, влиза в сила от 01.01.2013 г.

§ 15. Кандидатите за изборни длъжности на централно и районно ниво попълват декларация за обявяване на принадлежност / непринадлежност към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия, по образец, утвърден от Управителния съвет. При констатиране на неверни данни в декларация на отделен кандидат или на избран член на БЛС, се произнася Комисията по професионална етика и Районната комисия по професионална етика. УС на БЛС и УС на Районните колегии внасят за проверка в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия имената на членовете на Управителните съвети на Районните лекарски колегии.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ :

 

…………………..

(подпис, печат)

(Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ)

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ:

…………………………

(подпис)

(Д-Р СТОЯН БОРИСОВ)

 

Сверили по стенографски протокол :

адвокат Иван Сотиров……………….

адвокат Цветозар Младенов………..

Стенограф : Юлия Димитрова:……..

Последна промяна от Вторник, 24 Април 2018г. 11:35ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ PDF Печат Е-поща
Автор: lati   
Понеделник, 30 Април 2018г. 11:40ч.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ОФИСЪТ НА РК НА БЛС-ПЛЕВЕН, НЯМА ДА РАБОТИ НА 2,3 И 4 МАЙ 2018 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ УС НА РК НА БЛС-ПЛЕВЕН- ИВАЙЛО ПРЕСОЛСКИ

 
КОНФЕРЕНЦИЯ PDF Печат Е-поща
Автор: lati   
Петък, 23 Март 2018г. 09:17ч.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

НА РЛК НА БЛС

 

 

 

Уведомяваме Ви, че Български лекарски съюз организира Четвърта научно-практическа конференция с международно участие от 26-29 април 2018 г. в гр. Несебър, хотел СОЛ НЕСЕБЪР РИЗОРТ.

Темите на конференцията са: „Управление на риска в медицинската практика – компликации, пропуски, неудачи“ и „Спешни състояния – своевременност, достъпност и качество, като превенция за медицински пропуски“.

Подробна информация за конференцията и регистрацията за участие можете да намерите в сайта на БЛС или  на адрес http://conf.blsbg.com/

Моля за съдействие да бъде осигурено участие в конференцията на не по-малко от петима лекари.

Предоставяме в електронен вид информация за конференцията – първо известие с членовете на организационния комитет и програма на конференцията.

Предвид гореизложеното се обръщаме към Вас за съдействие, относно запознаване на членовете на районната колегия с предстоящата конференция.

 

 

С уважение,

 

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

 

Д-Р ЮЛИАН ЙОРДАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС НА БЛС

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 34
RocketTheme Joomla Templates